ششم شهریور ماه سال 1329 برای روستای دهرم که اینک به شهر پر آوازه ای در شهرستان فراشبند تبدیل شده روز و ماه خجسته ای است زیرا در چنین ماهی در خانواده اصیل - ادیب و فرهنگ پرور کودکی با گریه بغض آلودش