گاو رو از خونه بیرون میکردن(البته اگه پدر خانواده لطف می‌فرمودن و گاو رو راهی بیابون میکردن، زن به بقیه کارا می‌رسید، ولی اگه پدر خانواده داشت خودش رو روی چراغ علاالدین گرم میکرد، باید زن خو